SMART Recovery

Tự Huấn Luyện Quản Lý Quá Trình Cai Nghiện Và Hồi Phục  -  pdf SMART_Recovery  - Self Management And Recovery Training là chương trình dựa trên Liệu Pháp Nhận Thức và Thay Đổi Hành Vi, nghĩa là TỰ NHẬN BIẾT MÌNH SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG SAI LẦM nên QUYẾT TÂM  THAY ĐỔI CÁCH SUY NGHĨ và THÁI ĐỘ SỐNG