02 Smoke Free NSW

 Smoke Free    pdf   02 Smoke Free NSW. Tờ dữ kiện này hướng dẫn tổng quát về Đạo Luật Về Bồi Thường Lao Động Năm 1987, Đạo Luật Về Môi Trường Không Khói Thuốc quy định việc cấm hút thuốc những khu vực công cộng được quây kín, Đạo Luật Về An Toàn Và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Năm 2000 tại NSW.