Thông Tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan C trong Website

Có nhiều thông tin tiếng Việt về HIV, AIDS và Viêm Gan B, C trong Website sau đây:
http://www.mhahs.org.au/index.html