03 Cấm Hút Thuốc Trong Xe Có Trẻ Em

                                                                                                                                                                                                        03 Kids on Board            pdf 03 CẤM HÚT THUỐC TRONG XE CÓ TRẺ EM. Kể từ ngày 01 Tháng 07 Năm 2009, tại Tiểu Bang NSW, việc hút thuốc trong xe hơi khi có mặt các trẻ em dưới 16 tuổi là phạm pháp.  Người lái xe và bất cứ hành khách nào vi phạm sẽ bị phạt $250 tại chỗ