17 Mười năm Sức Khỏe Là Vàng

SucKhoeLaVang     pdf  17Mười năm Sức Khỏe Là Vàng.  Chương trình Sức Khoẻ Là Vàng là chương trình vận động giảm hút thuốc lá trong cộng đồng người Việt tại Tây Nam Sydney từ năm 1992 do Y Tế Vùng Tây Nam Sydney tổ chức và năm 1996 được Y Tế Vùng Trung Tâm Sydney cộng tác. Tỷ hệ hút thuốc của người Việt năm 1993 là 41%. Năm 1995 giảm xuống 34%. Chương Trình SKLV đã đọat Giải Nhất 1996 Community Outreach Award, the Health Services Association of NSW  và Giải Nhất Toàn Quốc 1996 Australian Hospital Association & PO Health Service Community Outreach Award