VDAP

photo-17
photo-10
photo-13
photo-04
photo-03
photo-09
photo-12
photo-02
photo-01
photo-14
photo-06
photo-08
photo-15
photo-07
photo-05
photo-16
photo-11

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

17 Mười năm Sức Khỏe Là Vàng

SucKhoeLaVang     pdf  17Mười năm Sức Khỏe Là Vàng.  Chương trình Sức Khoẻ Là Vàng là chương trình vận động giảm hút thuốc lá trong cộng đồng người Việt tại Tây Nam Sydney từ năm 1992 do Y Tế Vùng Tây Nam Sydney tổ chức và năm 1996 được Y Tế Vùng Trung Tâm Sydney cộng tác. Tỷ hệ hút thuốc của người Việt năm 1993 là 41%. Năm 1995 giảm xuống 34%. Chương Trình SKLV đã đọat Giải Nhất 1996 Community Outreach Award, the Health Services Association of NSW  và Giải Nhất Toàn Quốc 1996 Australian Hospital Association & PO Health Service Community Outreach Award

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 17 Mười năm Sức Khỏe Là Vàng