Chương Trình Phục Hồi

hands tnSau khi cắt cơn nghiện, chương trình phục hồi rất hữu ích và cần thiết giúp cho việc cai nghiện được thành công và cho sự phục hồi lại sức khoẻ.

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI
Rehabilitation Programs 

pdf Chương Trình Phục Hồi

Phục Hồi – Rehabilitation

Phục hồi là “khôi phục lại cái đã mất đi” thí dụ ‘sức khoẻ được phục hồi’. Sau khi cắt cơn nghiện, chương trình phục hồi rất hữu ích và cần thiết giúp cho việc cai nghiện được thành công và cho sự phục hồi lại sức khoẻ. Trong chương trình điều trị ghiền nghiện ma túy, có nhiều chương trình phục hồi khác nhau, nhưng tất cả đều có một mục đích là giúp người nghiện rượu hay ma túy học để làm sao sống mà không cần sử dụng rượu hoặc ma túy. Phần đông các chương trình phục hồi bao gồm các yếu tố y khoa, tâm lý và ‘Phương Pháp Mười Hai Bước’ (Twelve Steps). Phục hồi luôn luôn bắt đầu với cắt cơn nếu cần. Bao lâu rượu hoặc ma túy còn trong cơ thể, chương trình phục hồi chưa thể bắt đầu. Một khi đã cắt cơn và ổn định, thì tiến trình phục hồi bắt đầu với việc giáo dục về sự nghiện ngập rượu chè và ma túy. Một số chương trình phục hồi đưa vào chương trình điều trị các phương pháp điều trị bằng ‘nhận thức’ , ‘hành vi’ (cognitive, behavioral). Trị liệu theo nhóm thường cũng là một phần của các chương trình phục hồi. Phương Pháp “Mười Hai Bước” đã được “Hội Tương Trợ Người Nghiện Rượu Vô Danh” (Alcoholics Anonymous) và những sáng lập viên Bill Wilson và Bác sĩ Bob Smith khởi đầu. Đa số các chương trình phục hồi hỗ trợ và khích lệ phương pháp “Mười Hai Bước”, bởi vì nó được xem như là một phương pháp được chứng minh hữu hiệu của việc phục hồi thành công lâu dài. Gần đây cũng xuất hiện một số chương trình phục hồi không dựa trên phương pháp “Mười Hai Bước” (Twelve Steps).

Phục Hồi là một tiến trình trị liệu và giáo dục bắt đầu sự bình phục khỏi sự lạm dụng rượu và chất gây nghiện. Phục hồi cũng được xem như là một phương pháp trị liệu. Phục hồi rượu và ma túy bao gồm rộng rãi nhiều sự lựa chọn và nhiều cách thức khác nhau. Phục hồi đầu tiên là giáo dục, là một trường học ở đó dạy về vấn đề và những gì cần phải làm để ngưng việc sử dụng ma túy và rượu.

Chương trình nội trú - Residential Programes

Chương trình nhằm giúp người mới cắt cơn nghiện xong có khả năng trở lại thích ứng với cuộc sống bình thường. Chương trình có thể bao gồm việc hỗ trợ, tương trợ, tâm-lý-trị-liệu, giáo dục và huấn nghệ. Chương trình có thể kéo dài vài tuần, nhiều tháng hoặc vài năm tùy theo nhu cầu:

Chương trình ngoại trú - Outpatient Programs

Những chương trình này có thể do tư nhân, nhà thương công hay các dịch vụ cộng đồng đảm trách. Ít chi phí hơn những chương trình nội trú và thường thích hợp cho những người có công ăn việc làm hay được hỗ trợ nhiều về mặt xã hội. Cũng có những chương trình ngoại trú điều trị đặc biệt như chương trình nội trú, tùy theo nhu cầu của bệnh nhân. Đại đa số các chương trình ngoại trú chú trọng đến việc cố vấn theo nhóm. Một vài chương trình ngoại trú đặc biệt khác dành riêng cho những người bị thêm những chứng bệnh tâm thần.

 Tài liệu tham khảo - References

Alcohol and Drug Abuse Rehab: http://www.addict-help.com/rehab.htm