VDAP

photo-01
photo-15
photo-06
photo-12
photo-17
photo-10
photo-14
photo-13
photo-09
photo-03
photo-16
photo-05
photo-11
photo-08
photo-07
photo-04
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Cai Bỏ Thuốc Lá

11Quitbook Viet  pdf Sách Hướng Dẫn Cai Bỏ Thuốc Lá. QUITVICTORIA. Cai Bỏ Thuốc Lá đối với một số người là điều không dễ.  Nhưng không phải không thể cai được. Nếu nghĩ đến việc cai bỏ thuốc lá, tập sách này sẽ giúp bạn quyết định và chỉ cho bạn những phương cách cai bỏ thành công: Quyết Định bỏ hút thuốc. Chuẩn bị bỏ hút thuốc. Cách bỏ hút thuốc. Bỏ luôn và không hút lại nữa.

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá Cai Bỏ Thuốc Lá