VDAP

photo-14
photo-06
photo-03
photo-09
photo-02
photo-01
photo-10
photo-04
photo-15
photo-11
photo-16
photo-17
photo-13
photo-07
photo-08
photo-12
photo-05

3 - Cần Sa Và Sức Khỏe Tâm Thần - Cannabis And Mental Health

 

Hút Cần Sa có gây ra bệnh Tâm Thần Phân Liêt? Trầm Cảm? Lo Âu  Quá Đô?  Có phải một số người có nguy cơ hơn những người khác? Xin mời đọc: CẦN SA VÀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN của Trung Tâm Quôc Gia Thông Tin và Phòng Ngừa Cần Sa NCPIC

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy Cần Sa Cần Sa và Tâm Thần