VDAP

photo-04
photo-16
photo-06
photo-05
photo-09
photo-15
photo-10
photo-08
photo-02
photo-14
photo-17
photo-01
photo-12
photo-13
photo-11
photo-03
photo-07

Copyright and Disclaimer

Bản quyền Phủ nhận trách nhiệm
Bản quyền
Bản quyền
về nội dung, ứng dụng và thiết kế của trang mng Hội Chuyên Viên Việt Nam về Rượu và Ma Túy (VDAP) thuộc sở hữu của Hội các cộng tác viên. Tất cả các tài liệu có bản quyền được luật bản quyền Úc, quốc tế và những luật sở hữu trí tuệ khác bảo vệ. Bạn chỉ có thể sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ các bản sao tạm thời được gi trong bộ nhớ của máy tính một bản in để bạn tham khảo, tài liệu không được sử dụng, lưu trữ, sao chép, xuất bản, thay đổi hoặc truyền đạt dưới mọi hình thức mà không có văn thư đồng ý trước của hội. Ngay cả khi được phép sao chép, bạn phải xác nhận nguồn gốc của đoạn văn được lựa chọn, trích xuất, sơ đồ hoặc các thông tin khác hoặc tài liệu sửa đổi.  

 

Phủ nhận trách nhiệm pháp lý
Liên kết trang mng này v
ới các trang mng khác chỉ để tiện dụng. VDAP không chịu trách nhiệm về những thông tin hoặc dịch vụ được các chủ nhân hoặc người điều hành các trang mng đó cung cấp.

Bạn người tự gánh lấy rủi ro khi sử dụng trang mạng VDAP.
Tất cả các thông tin đăng trên VDAP chính xác thời điểm công bố. Các thông tin cũng đã được nghiên cứu, xem xét trình bày c
ẩn thận, nội dung cung cấp chỉ mang tính cách thông tin và giáo dục tổng quát.

Tuy chúng tôi cẩn thận thực hiện để bảo đảm những thông tin trên trang mạng này đầy đủ chính xác, VDAP không chịu trách nhiệm với tình trạng của sự hn hảo, chính xác, độ tin cậy hoặc sự phù hợp của nội dung trang mạng này các trang mạng liên kết khác. VDAP không cung cấp thông tin trên trang mạng này như một công cụ để điều trị hoặc tư vấn. Thông tin trên mạng VDAP không có ý định thay thế tư vấn y tế từ một chuyên gia y tế VDAP không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai lỗi hoặc thiếu sót, tổn thương, tổn phí mất mát, hoặc thiệt hại của bạn hoặc một ai khác do việc sử dụng hoặc dựa trên các thông tin trên trang mạng VDAP các trang liên kết. VDAP khuyến cáo rằng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định dựa trên các thông tin trên trang mạng này, bạn nên gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe để được tư vấn.

 

Copyright and Disclaimer

Copyright

Vietnamese Drug and Alcohol Professionals Inc. (VDAP) and its partners own the copyright of the contents, applications and designs contained in this website. All copyrighted materials are protected by Australian and international copyright and other intellectual property laws. You may reproduce and display these materials for personal or non-commercial use only. Except for temporary copy held in your computer’s cache and a single permanent copy for your personal reference, the material may not otherwise be used, stored, reproduced, published, altered or transmitted in any form or by any means in whole or part without VDAP’s prior written approval.

Any permitted reproduction made must acknowledge the source of selected passage, extract, diagram or other information or material reproduced.

 

Disclaimer of Liability

Links on this website to other websites are provided for convenience only. VDAP assumes no responsibility and does not accept any liability for information or services offered by the owner/operator of such websites.You use the VDAP website at your own risk. All information published on VDAP’s website is accurate at the time of publication. While the information on the website has been researched, reviewed and presented with all due care; their content is provided for general education/information and is intended as a general guide only. While care has been taken to ensure that the information contained on this website is complete and correct, VDAP Inc. makes no representation as to the condition and the completeness, accuracy, reliability or suitability of the contents of this website and other linked websites. VDAP Inc. does not offer any information on this website as a tool for treatment or counselling. Information on VDAP’s website is not intended to replace medical advices from health professionals, and VDAP Inc. assumes no responsibility and does not accept any liability for error or omission, injury, expense, loss or damage incurred by you or another party as a result of using or relying on any information contained on VDAP’s and linked websites. VDAP recommends that prior to making any decision based on the website information, you should obtain independent advice from qualified health professionals.

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trang Nhà Copyright and Disclaimer