VDAP

photo-07
photo-10
photo-17
photo-05
photo-08
photo-06
photo-04
photo-14
photo-03
photo-15
photo-02
photo-09
photo-16
photo-01
photo-13
photo-11
photo-12

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Liên Lạc

Liên Lạc VDAP:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Tất cả mọi thắc mắc liên quan đến việc cai bỏ Thuốc lá, Rượu và các Chất Gây Nghiện khác, có thể liên lạc với VDAP qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng cho quí vị.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home VDAP Liên Lạc