VDAP

photo-17
photo-01
photo-06
photo-02
photo-15
photo-11
photo-09
photo-07
photo-16
photo-12
photo-10
photo-04
photo-14
photo-03
photo-05
photo-08
photo-13

4 - Nguy Cơ Nảy Sinh Vấn Đề Do Sử Dụng Cần Sa - People at risk of developing problems with their cannabis use

 CanSa4 Rist 288x88

  Những người có nguy cơ nảy sinh các vấn đề do sử dụng Cần Sa......Khộng phải tất cả mọi người khi sử dụng Cần Sa đều bị nảy sinh các vấn đề. Mặc dù môt số người có nhiều nguy cơ phát triển các vấn đề hơn những người khác, nhưng triêu chứng này có thể phát sinh ở bất kỳgiai đoạn nào của việc sử dụng Cần Sa. Xin mời đọc: "NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ....."

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy Cần Sa Nguy Cơ Do Dùng Cần Sa