VDAP

photo-02
photo-08
photo-17
photo-12
photo-01
photo-05
photo-13
photo-06
photo-10
photo-09
photo-15
photo-11
photo-04
photo-16
photo-03
photo-07
photo-14

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Hướng Dẫn Mới 2012 Về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR

cpr   pdfCấp Cứu Hồi Sinh (Hô Hấp Nhân Tạo) đã thay đổi thứ tự ABC truyền thống trong các khóa học hồi sinh tim phổi CPR ra thứ tự mới AB-CABS.

Phần AB của AB-CABS nhắc nhở những người làm việc cấp cứu nhanh chóng kiểm tra xem khí quản của bệnh nhân có thông không và họ có đang thở bình thường không. Nếu không thì người cấp cứu thực hiện ngay việc nhấn ngực, khai thông khí quản và hà hơi thở cho bệnh nhân (30:2). Mỗi loạt 30 nhấn với một tỷ lệ mỗi phút 100 nhấn. Xem và nghe cụ thể Youtube tiếng Anh: Continuous Chest Compression CPR - University of Arizona: Video Cấp Cứu CPR

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Hướng Dẫn Mới 2012 Về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR