VDAP

photo-11
photo-06
photo-05
photo-10
photo-16
photo-14
photo-02
photo-13
photo-15
photo-12
photo-03
photo-08
photo-04
photo-09
photo-17
photo-01
photo-07

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

02 Smoke Free NSW

 Smoke Free    pdf   02 Smoke Free NSW. Tờ dữ kiện này hướng dẫn tổng quát về Đạo Luật Về Bồi Thường Lao Động Năm 1987, Đạo Luật Về Môi Trường Không Khói Thuốc quy định việc cấm hút thuốc những khu vực công cộng được quây kín, Đạo Luật Về An Toàn Và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Năm 2000 tại NSW.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 02 Smoke Free NSW