VDAP

photo-06
photo-02
photo-12
photo-15
photo-08
photo-16
photo-01
photo-09
photo-04
photo-13
photo-03
photo-14
photo-05
photo-10
photo-17
photo-07
photo-11

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

SMART Recovery

Tự Huấn Luyện Quản Lý Quá Trình Cai Nghiện Và Hồi Phục  -  pdf SMART_Recovery  - Self Management And Recovery Training là chương trình dựa trên Liệu Pháp Nhận Thức và Thay Đổi Hành Vi, nghĩa là TỰ NHẬN BIẾT MÌNH SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG SAI LẦM nên QUYẾT TÂM  THAY ĐỔI CÁCH SUY NGHĨ và THÁI ĐỘ SỐNG 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy SMART Recovery