VDAP

photo-14
photo-13
photo-06
photo-07
photo-09
photo-08
photo-02
photo-12
photo-05
photo-10
photo-17
photo-15
photo-16
photo-11
photo-04
photo-01
photo-03

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

SMART Recovery

Tự Huấn Luyện Quản Lý Quá Trình Cai Nghiện Và Hồi Phục  -  pdf SMART_Recovery  - Self Management And Recovery Training là chương trình dựa trên Liệu Pháp Nhận Thức và Thay Đổi Hành Vi, nghĩa là TỰ NHẬN BIẾT MÌNH SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG SAI LẦM nên QUYẾT TÂM  THAY ĐỔI CÁCH SUY NGHĨ và THÁI ĐỘ SỐNG 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy SMART Recovery